Przygotowanie i prowadzenie postępowań przetargowych

Doradztwo w zakresie prawa zamówień publicznych

Doradztwo w zakresie przeprowadzania postępowań zgodnie z ustawą PZP , weryfikacji wszczętych postępowań przetargowych zgodnie z ustawą PZP. Wsparcie przy opracowaniu Opisu Przedmiotu Zamówienia oraz Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia .

Doradztwo w zakresie procedur nieobjętych ustawą PZP

Doradztwo na potrzeby m.in. wykorzystania środków publicznych przy dostawach, usługach i robotach nie spełniających wymogów wynikających z ustawy Prawo zamówień publicznych. Opracowanie formularzy zapytań ofertowych, dokumentacji potwierdzającej wybór wykonawcy.

Poprowadzimy Twoje postępowanie autostradą wśród zakrętów, przepisów i wytycznych