Kadra i doświadczenie

Nasi współpracownicy wywodzą się ze środowisk biznesowych, naukowych, społecznych. Swoje kariery zawodowe rozpoczynali w Samorządach, Uczelniach Wyższych, Przedsiębiorstwach Handlowo-Usługowych, Organizacjach pozarządowych. Bogate doświadczenie zawodowe, wiedza merytoryczna oraz różnorodność sektorowa sprawiają, że oferowane przez nas usługi są na wysokim poziomie jakości i skuteczności.

Collegium Innovatium to zespół profesjonalistów z różnych branż i środowisk, których wspólnym celem jest jak najbardziej profesjonalna obsługa klienta.

Nadzór nad całością prowadzonej działalności sprawuje komplementariusz spółki:

       

Karol Duer

Z wykształcenia jest ekonomistą. Absolwent Uniwersytetu Szczecińskiego oraz Wyższej Szkoły Integracji Europejskiej. Wyróżniony w II edycji Konkursu Młody Ekonomista Roku (2010) organizowanego przez Forum Obywatelskiego Rozwoju i Towarzystwo Ekonomistów Polskich. Z racji analitycznego umysłu lubi wszelkiego rodzaju strategie i plany, oraz spoglądanie na problem przyczynowo-skutkowo. Układanie planów i wszelakich strategii należy do jego ulubionych, i dających najwięcej frajdy zajęć.Uczestnik IX edycji programu Liderzy PAFW prowadzonego przez Fundację Szkoła Liderów. Z działalnością organizacji pozarządowych związany od 2010 roku, głównie jako członek zespołu Fundacji na rzecz Collegium Polonicum w Słubicach, gdzie pełnił m.in. funkcję koordynatora projektów finansowanych ze środków EFS, lidera Ośrodka Działaj Lokalnie oraz specjalisty ds. ewaluacji i badań społecznych w projektach unijnych.

 

Założyciel i pierwszy prezes Fundacji Dziupla Inicjatyw Przyrodniczych, członek zarządu Lokalnej Grupy Działania Zielona Dolina Odry i Warty obsługującej oś LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Na codzień pracownik biura LGD. Koordynator zespołu, który przygotował Lokalną Strategię Rozwoju dla LGD działającego na obszarze gmin: Kostrzyn nad Odrą, Słubice, Witnica, Górzyca, Słońsk, Rzepin i Cybinka.

Na swoim koncie ma również m.in. diagnozy i strategie przygotowywane na zlecenie jednostek samorządu terytorialnego, liczne badania ewaluacyjne projektów unijnych oraz przeprowadzone badania społeczne z zakresu funkcjonowania lubuskich organizacji pozarządowych, współpracy na linii NGO i JST oraz sytuacji młodzieży na lubuskim rynku pracy a także prace w zespole ekspertów ds standardów funkcjonowania organizacji pozarządowych.

Ocenia wnioski w konkursach zewnętrznych m.in. w ramach programów Równać Szansę, Działaj Lokalnie czy Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich.

Współpracują z nami:

Przemysław Karg

Absolwent Programu Master of Business Administration (MBA) współorganizowanego przez Franklin University Columbus – Ohio,  ukończył studia kontroli finansowej i audytu wewnętrznego w Szkole Administracji Publicznej oraz studia podyplomowe zarządzanie środkami bezzwrotnej pomocy Unii Europejskiej z elementami prawa europejskiego.

 

Trener Funduszy Strukturalnych oraz specjalista ds. realizacji projektów inwestycyjnych a także Audytor Wewnętrzny wpisany na Krajową Listę Audytorów Wewnętrznych II stopnia Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej.

Wieloletni Asesor w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz w Ministerstwie Cyfryzacji. Od ponad 12 lat współpracuje z firmami consultingowymi, samorządami oraz NGO w przygotowaniu i realizacji projektów. Prowadzi szkolenia, warsztaty oraz wykłady w obszarze współpracy partnerskiej, zarządzania projektami, kontroli i audytu wewnętrznego. Współpracował z Uniwersytetem Adama Mickiewicza,  Wyższą Szkołą Biznesu, Zachodnią Wyższą Szkołą Handlu i Finansów Międzynarodowych, Międzynarodowymi Organizacjami Pozarządowymi działającymi w obszarze gospodarczym.


Magdalena Tokarska

Prezes Fundacji na rzecz Collegium Polonicum. Kierownik Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej. Do tej pory w projektach realizowanych przez Fundację pełniła różne role – była koordynatorką, asystentką, ale też prelegentką i moderatorką. W Fundacji działa od 2007 roku. W kolejnych latach powierzono jej funkcję dyrektora, a następnie prezesa zarządu. Obecnie w najnowszym przedsięwzięciu Fundacji jeste kierownikiem Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

 

Brała udział w pracach Podkomitetu Monitorującego POKL województwa lubuskiego w latach 2007-2013, a także Wojewódzkiej Rady Działalności Pożytku Publicznego w latach 2013-2015. Członkini komisji oceniających wnioski grantowe w programach Działaj Lokalnie i Równać Szanse. Absolwentka V edycji Szkoły Liderów, a od 2014 roku należy do grona Polskiej Sieci Ambasadorek Przedsiębiorczości Kobiet.


Karolina Dreszer-Smalec

Ukończyła studia doktoranckie na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza i obecnie jest w trakcie pisania pracy doktorskiej związanej z planowaniem i rewitalizacją miast. Przez kilka lat pracowała jako wykładowca akademicki.

 

Od 2015 roku jest członkiem Europejskiego Komitetu Ekonomiczno Społecznego jako reprezentant polskich organizacji pozarządowych. Opiniuje i doradza w zakresie rozwiązań prawnych przygotowywanych przez Komisję i Parlament Europejski.

Jest członkinią zarządu Fundacji na rzecz Collegium Polonicum w Słubicach od 2009. Ze swoją organizacją związana jest od ponad 10 lat, początkowo jako wolontariuszka, koordynatorka projektów, a w końcu dyrektorka. Posiada duże doświadczenie w planowaniu i realizacji projektów finansowanych ze źródeł unijnych (łącznie 19 projektów na łączną kwotę 12 milionów złotych). Na poziomie lokalnym zaangażowana jest w prace na rzecz budowy współpracy między samorządami a organizacjami pozarządowymi, pełni rolę doradcy dla NGO, animuje lokalne partnerstwa. Od 2013 roku pełni funkcję wiceprezeski Ogólnopolskiej Federacji Organizacji Pozarządowych w Warszawie, największej ponadbranżowej sieci zrzeszającej organizacje pozarządowe.

Jest absolwentką „Szkoły Partycypacji” organizowanej przez OFOP oraz „Szkoły Trenerów Modelu współpracy organizacji pozarządowych i administracji publicznej”, realizowanej w ramach projektu systemowego „Model współpracy administracji publicznej i organizacji pozarządowych – wypracowanie i upowszechnienie standardów współpracy”, przy udziale Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej. Współpracowała m.in. z Fundacją Batorego gdzie w roli asesora opiniowała wnioski w Programie Obywatele dla Demokracji finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego.
Członek Rady Programowej Lokalnej Grupy Działania Zielona Dolina Odry i Warty obsługującej oś LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.


mjr mgr Jarosław Sak

Ekspert specjalizujący się w szeroko rozumianym bezpieczeństwie. Wieloletni szkoleniowiec prowadzący wykłady, warsztaty oraz konsultacje dla instytucji państwowych, samorządowych oraz sektora prywatnego. Były funkcjonariusz Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego z 25-cio letnim doświadczeniem w trakcie, którego pełnił funkcje kierownicze odpowiadając za bezpieczeństwo, zarządzanie kryzysowe, zwalczanie zagrożeń wywiadowczych i terrorystycznych oraz ochronę informacji niejawnych.

 

Współtworzy zespół specjalistów w skład którego wchodzą byli funkcjonariusze: Straży Granicznej, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Policji, w tym jednostek antyterrorystycznych.
Absolwent Uniwersytetu Wrocławskiego na kierunku filologii wschodniosłowiańskiej oraz Studium Nauczycielskiego na kierunku wychowanie fizyczne.

Prowadzi szkolenia kadry kierowniczej oraz pracowników urzędów JST, firm i instytucji odpowiedzialnych za przetwarzanie danych osobowych w zgodzie z nowym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych – RODO).

Szkolenie jest integralną częścią procesu wdrożenia RODO, a także wymaganą czynnością zwiększającą poziom bezpieczeństwa organizacyjnego firmy w zakresie ochrony danych osobowych. Zajęcia (ok. 150 min.) odbywają się grupach około 20 osobowych. Tematyka dotyczy kompleksowych zagadnień dotyczących ochrony danych osobowych, zagrożeń i dobrych praktyk minimalizujących ryzyko ich utraty. Uczestnicy szkolenia otrzymują gotowe wzory dokumentacji RODO.


Anna Serba

Manager Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, Doradca i szkoleniowiec w Sektorze 3. Jest dyplomowanym Project Managerem, specjalistą ds. promocji i reklamy, doradcą i trenerem w Sektorze 3 Słubice, certyfikowanym doradcą ogólnopolskiej sieci Regionalnych Ośrodków EFS, specjalistą w zakresie aplikowania i rozliczania środków współfinansowanych z UE i mgr… sztuki
Z Fundacją współpracuje od 2010 roku, prowadząc szkolenia w ramach projektu „Przyjazny Urząd”, by następnie, jako doradca w Regionalnym Ośrodku EFS w Zielonej Górze z wielką determinacją wspierać potencjalnych projektodawców nie tylko pozyskać fundusze, ale przede wszystkim prawidłowo je rozliczyć. Od 2014 r. energie kieruje na działania, których głównym celem jest aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych. Od 2015 zaangażowała się w tworzenie Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej, który prowadzony jest przez Fundację, czyli „Rozkręca społeczny biznes”….

 


Beata Małachowska

Odkąd pamięta, chciała pracować w finansach i zajmować się „papierkową robotą”. Wyznaczyła sobie drogę, i aby zostać księgową, postanowiła zdobyć wiedzę na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny), specjalność finanse i rachunkowość przedsiębiorstw. Specjalistka ds. finansów Fundacji na rzecz Collegium Polonicum. Od 2008 roku rozlicza projekty finansowane ze środków UE oraz innych funduszy krajowych i zagranicznych. Doradca, trener, mentor. Przygotowuje analizy finansowe na potrzeby projektów Unijnych, budżetów organizacyjnych, inwestycji oraz studiów wykonalności.

 

Posiada bogate doświadczenie na stanowisku księgowej w projektach w ramach POKL pt. „Przyjazny Urząd”, „Super Szef Super Firmy”, „Podaj Dalej”, „PAKT.com.org”, „PI-PWP Mentoring – innowacyjna metoda aktywizacji”, a także z zakresu wspierania działań koordynatora w aspekcie finansowym, kontroli dokonanej klasyfikacji dokumentów zgodnie z wnioskiem o dofinansowanie w projektach finansowanych z EFS i przygotowaniem i opracowanie bieżących, okresowych i końcowych rozliczeń projektowych zgodnie z wymogami prawa oraz wytycznymi dotyczącymi EFS.

Wspiera działania osób zarządzających i obsługuje część finansową projektów. Zajmuje się również doradztwem w Sektorze 3. Obecnie jeste także specjalistą ds. księgowości i rozliczeń Ośrodka Wsparcia Ekonomii Społecznej.

Odkąd pamięta, chciała pracować w finansach i zajmować się „papierkową robotą”. Wyznaczyła sobie drogę, i aby zostać księgową, postanowiła zdobyć wiedzę na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu (obecnie Uniwersytet Ekonomiczny), specjalność finanse i rachunkowość przedsiębiorstw.


Michał Kunt

  Jest radcą prawnym. Prowadzi Kancelarię Radcy Prawnego w Kostrzynie nad Odrą jak również obsługę prawną organów administracji publicznej i podmiotów z sektora niepublicznego.
W codziennej pracy zawodowej zajmuje się m.in. sprawami z zakresu gospodarki komunalnej, zamówień publicznych, prawa handlowego, w tym również prawa spółek handlowych, prawa ochrony środowiska, gospodarki mieszkaniowej, finansów publicznych, postępowaniami cywilnymi w tym windykacją, sprawami z zakresu prawa podatkowego i szeroko pojętego prawa administracyjnego w tym reprezentacją przez sądami administracyjnymi oraz przed organami administracji państwowej i innymi podmiotami.
Od 2006 r., jest samorządowcem a od 2008 r., wykładowcą w kilku szkołach wyższych.

Hubert Jędrzychowski

Od najmłodszych lat związany z szeroko pojętą tematyką wodną. Początkowe zamiłowanie do żeglarstwa przerodziło się w prawdziwą pasję. Od jedenastu lat ukierunkowany na transport, a w szczególności żeglugę śródlądową. Obecnie kapitan statku towarowego żeglugi śródlądowej poruszającego się po europejskich drogach wodnych.

 

Absolwent Akademii Morskiej w Szczecinie: studiów inżynierskich na kierunku: Transport, specjalność: Żegluga Śródlądowa oraz studiów magisterskich na kierunku: Zarządzanie i Inżynieria Produkcji, specjalność: Logistyka i Zarządzanie w Europejskim Systemie Transportowym. Podczas studiów stypendysta programu Socrates/Erasmus podnoszący swoje kwalifikacje na uczelni Fachhochschule w Furtwangen (Niemcy).

Posiada bogate doświadczenie w dziedzinie transportu zarówno od strony administracyjnej jak i praktycznej. Od 2007 roku przez 3 lata redaktor portalu żeglugi śródlądowej floos.pl. W 2008 roku rozpoczął pracę jako specjalista ds. śródlądowych dróg wodnych w Regionalnym Zarządzie Gospodarki Wodnej w Szczecinie, następnie od 2011 roku był inspektorem nadzoru nad żeglugą w Urzędzie Żeglugi Śródlądowej w Szczecinie. Uczestniczył w procesie wprowadzania usług informacji rzecznej RIS w Polsce, aby następnie stać się operatorem i specjalistą ds. produkcji map elektronicznych w Centrum RIS. Od 2014 roku czynny zawodowo kapitan żeglugi śródlądowej na statku towarowym. Autor wielu publikacji w dziedzinie transportowej oraz uczestnik spotkań międzynarodowych grup roboczych oraz konferencji.

Posiada szereg uprawnień zawodowych, w tym: Patent kapitana kl. A, kat. I, świadectwo mechanika, świadectwo radiotelefonisty VHF oraz operatora radarowego.